Suomen teollisuudesta 20% muodostuu metsäteollisuudesta. Metsäteollisuuteen lukeutuu kemiallinen metsäteollisuus sekä mekaaninen metsäteollisuus. Kemiallinen metsäteollisuus tuottaa paperia tai kartonkia, jonka valmistuksessa hyödynnetään puun lisäksi kemiallisia aineita. Mekaanisessa metsäteollisuudessa puuta jalostetaan mekaanisesti sahaten tai höyläten. Mekaanisesta metsäteollisuudesta käytetään yleisnimitystä puuteollisuus. Mekaaninen metsäteollisuus valmistaa kuitua, lastulevyä, vaneria, huonekaluja ja rakennuspuuta. Suomen metsissä kasvaa pääosin mäntyä ja kuusta. Metsäteollisuudessa käytetäänkin raaka-aineena eniten mäntyä, kuusta sekä koivua.

Metsäteollisuuden osuus Suomen viennistä on viidesosa. Metsäteollisuuden osuus on ajan saatossa pienentynyt merkittävästi. Metsäteollisuus tuottaa noin 20 miljardia euroa. Suomen metsäteollisuuden työpaikoista 15% sijoittuu metsäteollisuudelle. Suomen metsäteollisuuden tuotteita viedään eniten Saksaan, Iso-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin. Metsäteollisuuden tuotteita kuljetetaan suurimmaksi osaksi meriteitse.

90% kotimaasta

Suomen metsäteollisuuden raaka-aineet ovat suurimmaksi osaksi lähtöisin kotimaasta. Ulkomailta tuodaan 10% puusta. Ulkomaista tuontipuuta tuodaan eniten Venäjältä. Tuontipuusta suurin osa on koivukuitupuuta ja havuhaketta, näitä on Suomessa tarjolla vain niukasti, joka selittää miksi puuta tuodaan Suomeen ulkomailta. Suomessa metsäteollisuus käyttää yli 60 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa. Maantieteellisesti puuta käytetään raaka-aineena eniten Kaakkois-Suomessa. Kaakkois-Suomessa on eniten tuotantolaitoksia. Suurin osa puusta käytetään paperin valmistukseen. Toiseksi eniten puuta käytetään sahatuotannossa.

Metsäteollisuuden kasvavia aloja ovat rakentaminen ja sisustaminen, pakkaukset, pehmopaperit ja bioenergia. Suomessa on tehty tavoitteita koskien bioenergiaa, tavoitteena on lisätä tuottoa ja luoda uusia työpaikkoja.

Iso työllistäjä

Suomessa toimii lähes 60 kemiallisen metsäteollisuuden yritystä, jotka työllistävät yli 22 000 työntekijää. Yritykset ovat paperitehtaita, kartonkitehtaita ja sellutehtaita. Puuteollisuudessa työskentelee 26 000 suomalaista ja huonekalujen valmistamisen parissa työskentelee vajaa kymmenentuhatta ihmistä. Suomalaisilla ei tutkimusten mukaan ole tietoa siitä, kuinka paljon metsäteollisuus työllistää ihmisiä. Kyselyissä Suomalaiset arvioivat metsäteollisuuden työllistävyyden paljon todellista pienemmäksi.

Suuryhtiöt

Suomen suurimmat metsäyhtiöt ovat Stora Enso, UPM sekä Metsä Board. Suomessa toimivia suuria sahayrityksiä ovat Versowood, Westas Group sekä Vapo. Metsäteollisuudessa työskentelevät työntekijät kuuluvat yleensä joko paperiliittoon tai Puu- ja erityisalojen ammattiliittoon. Metsänomistajat kuuluvat usein Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliittoon.

Metsäteollisuuden aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat suuret. Suomessa on tehty hakkuita, ojituksia, metsätieverkostoja, jotka ovat vaikuttaneet ympäristöön, aiheuttaneet päästöjä vesistöihin sekä ilmaan. Tänä päivänä teollisuuden ympäristövaikutukset ovat kuormittavat valtakunnallisesti vain muutamia prosentteja, paikallisesti vaikutukset ovat edelleen suuria. Paperiteollisuudessa käytetään paljon energiaa, eniten kaikista teollisuuden aloista.

Tervasta se alkoi

Suomen metsäteollisuuden historian alussa Suomen suurin vientituote oli terva. Tervaa käytettiin puulaivojen kyllästämiseen. Terva oli 1700-luvulla suomen merkittävin vientituote. Tervaa seurasi sahat. 1800-luvulla sahatavara oli viennin kärkituote. Sahatavaraa seurasi puuteollisuus ja paperi.

Metsäteollisuuden kannalta osaavilla työntekijöillä on suuri merkitys. Suomessa panostetaan alan monipuoliseen ja laadukkaaseen koulutukseen. Koulutuksella pyritään vastaamaan työelämän tarpeisiin. Suomessa koulutetaan metsätalouteen monenlaisia työntekijöitä. Koulutustarjonnasta löytyy muun muassa metsätalouden koulutusta, metsäalan perustutkintoa, metsäkuljetusalan perustutkintoa, metsätalousinsinöörin tutkintoa ja metsätalouden liiketoiminnan koulutusta.

Paljonko puuta käytetään valmistuksessa?

Yksi iso tukkipuu muuntuu pehmopaperiksi 12 ihmisen vuoden tarpeille. Samasta määrästä saadaan valmistettua myös 10 000 maitopurkkia. Tenniskentällisestä harvennuspuuta saadaan 100 000 A4 kokoista paperiarkkia, omakotitalon lämmitysenergiaa kahdeksi kuukaudeksi. Yksi pieni puu muuntuu 200 sanomalehdeksi. Sata kiloa toimistopaperia saadaan valmistettua 0,3 kuutiometristä raakapuuta.