Suomessa metsäteollisuus on käynyt läpiä monia vaiheita ja tämän uskotaan jatkuvan. Suomi on edelläkävijä, jos puhutaan biotaloudesta. Meillä on siitä asiantuntevaa tietoa mikä on valttimme muihin maihin verrattuna. Suomen valtio uskoo biotalouden olevan tulevaisuudessa suuri tienraivaaja teollisuuden alalla. Bioteollisuuden tulevaisuuteen on upotettu rahaa runsaasti, yli 300 miljoonaa euroa. Rahalla pyritään lisäämään uusiutuvan energian käyttöä ja kehittämään uusia tuotteita metsää hyödyntäen. Biotalouteen lasketaan tulevaisuudessa kuuluvan myös lääke-, vaate- ja energiateollisuus. Biotalouden uskotaan lisäävän työpaikkojen määrää sekä kohentavan kansantaloutemme. Puuta uskotaan käytettävän pääraaka-aineena uusiutuvissa tuotteissa. Puuta tullaan käyttämään luovasti erilaisissa tuotteissa ja apuna käytetään teknologiaa. Puun epäillään jopa syrjäyttävän fossiiliset polttoaineet. Metsäteollisuuden kukoistuksen syynä uskotaan olevan puun tasainen jatkuva saatavuus sekä kilpailukykyinen hinta.

Metsäteollisuus on jo nyt ainoa teollisuuden ala, joka pyörii maailmanmarkkinoiden asettamilla ehdoilla. Metsä uskoo itseensä tulevaisuuden alana, mutta sehän on sitä jo nyt! Suomalaisten luotto metsään ja sen teollisuuteen ei ole horjunut edes laman aikana. Uskomme myös metsäteollisuuden tulevaisuuteen on vahva. Suomen metsäteollisuus on vertailukelpoinen minkä tahansa muun maan kanssa. Olemme jo nyt vahvassa asemassa. Suomen metsäteollisuudessa noudatetaan jo nyt periaatteita luonnon turvaamisesta seuraavillekin sukupolville. Metsäteollisuudessa suojellaan luonnonvaroja tämänkin päivän työssä.

Uusiutuva luonnonvara

Metsästä puhutaan uusiutuvana luonnonvarana. Se saattaa joidenkin mielipiteiden mukaan olla myös kasvava luonnonvara. Metsät voivat kasvaa ja kehittyä oikean käytön myötä. Suomessa on tällä hetkellä enemmän puuta kuin koskaan historiamme aikana. Olemme onnistuneet tässä asiassa, miksemme onnistuisi monessa muussakin asiassa. Puiden määrää on mahdollista kasvattaa entisestään, jos teemme oikeita valintoja.

Oikeilla valinnoilla voimme myös vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

Puun käytön uskotaan lisääntyvän materiaalina. Vain tulevaisuus näyttää mitä mahdollisuuksia puu tarjoaakaan. Tiedämme jo nyt, että puusta voi valmistaa kaikkea sitä mitä öljystäkin. Puu voisi viedä tekstiilintuotannon aivan uusille tasoille. Suomen metsien lisääntyminen mahdollistaisi viskoosin tuotannon. Tällä tavalla olisi mahdollista korvata maailman puuvillan tuotantoa.

Elämme maailmassa, joka muuttuu silmänräpäyksessä. Ratkaisuja tarvitaan nopeasti. Suomessa tarvitaan kiireellisesti ratkaisuja koskien ilmastonmuutosta ja elämistä maapallon ehdoilla. Monet uskovat ratkaisun löytyvän ,jos investoimme tutkimuksia koskien puuta ja sen kehittämistä raaka-aineena. Jos meillä olisi tarvittavat tiedot ja taidot koskien puuta raaka-aineena meidän olisi mahdollista hyödyntää puuta aiempaa kestävämmin, tehokkaimmin ja ympäristöä säästäen.

Metsäteollisuuden tulevaisuuteen uskotaan, ainakin jos katsotaan metsäyhtiöiden tuloksia. Kaikki metsäyhtiöt ovat tehneet hyviä tuloksia ja kysyntä on ollut kovaa. Sellun vientimäärän ennustetaan kasvavan vuodessa 17%. Sahatavaran tuotannon kasvuksi odotetaan 5%. Puusta rakennettaan aina vain suurempia rakennuksia. Suomessa Joensuussa on käynnissä iso kerrostalorakentaminen, tavoitteena on 14-kerroksinen puinen kerrostalo. Puurakentamisen suosion syynä uskotaan olevan rakennusten home-ongelmat. Puurakenteisissa taloissa ongelmia ei yleensä ole.

Metsäteollisuuden kukoistaminen on Suomelle enemmän kuin hyvä asia. Metsäteollisuus on viennin kannalta korvaamaton osa-alue, mikä parasta, raaka-aineesta valtaosa on Suomalaista. Suomalainen metsä on oiva esimerkki monimuotoisesta käytöstä, näin voimme turvata jatkossakin ympäristöt, jotka ovat uhanalaisia. Haluammehan jatkossakin kulkea metsissä vapaasti, poimia sieniä ja marjoja. Jotta metsien monimuotoisuus säilyy, käyttäjiltä aktiivisuutta ja kiinnostusta metsien käyttöön.

Mitä sitten ovat metsäteollisuuden riskit tulevaisuudessa? Mikä voi olla esteenä menestyksen tiellä? Yksi suurin riskitekijä on maailmankaupan yleiset riskit. Pidetään mahdollisena Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodan kiristymistä, tällä olisi merkittävä vaikutus koko maan kaupankäyntiin. Kauppasodan laajentuminen hidastaisi talouskasvua merkittävästi. Ilmastonmuutos on myös aihe, joka pitää ottaa vakavasti. Aihe herättää jatkuvasti keskustelua, eikä yksimielisiin päätöksiin ole helppoa päästä. On paljon eriäviä mielipiteitä mikä olisi metsäteollisuudessa ilmastonmuutoksen kannalta paras vaihtoehto. Metsäteollisuuden valinnat aiheuttavat vääjäämättä keskustelua ja eripuraa, koska ilmastonmuutoksen kannalta ei ole vain oikeita ja vääriä ratkaisuja. Valinnat vaikuttavat niin moneen asiaan. Ilmastonmuutos vaikuttaa Suomeen, suomalaisiin, metsään, metsäteollisuuteen ja talouteen monin tavoin. Kaikki ilmastonmuutoksesta aiheutuvat asiat eivät kohdistu meihin välttämättä suoraan, vaan vaikutukset ovat usein moninaisia. Ilmastonmuutos saattaa aiheuttaa muutoksia tavaran tuonnissa ja viennissä, rahavirrassa sekä energian tuotannossa. Ilmastonmuutos saattaa aiheuttaa poikkeustilanteita niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Sään ja ilmaston muutosten odotetaan kasvavan jatkuvasti. Metsätalouden kohdalla on vaikea ennustaa epäsuoria riskejä. Vaarana saattaa olla lämpenevä ilmasto, tautien tai tuholaisten leviäminen. Moni asia metsätaloudessa on riippuvainen suoraan luonnontilasta. Riskien minimoimiseksi on erittäin tärkeää kyetä varautumaan mahdollisiin muutoksiin tarpeeksi ajoissa.

Kokonaisuudessaan Suomessa uskotaan metsäteollisuuden tulevaisuuteen. Merkit hyvästä tulevaisuudesta ovat hyvät. Toivotaan merkkien olevan osa totuutta.